Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα     Πελάτες      Αναγνώριση       Επικοινωνία

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


Το μεταφραστικό κέντρο Literatus είναι η μοναδική υπηρεσία στην Ελλάδα εξειδικευμένη στη μετάφραση και διερμηνεία βαλκανικών γλωσσών και γλωσσών της ΝΑ Ευρώπης.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) στη Θεσσαλονίκη και με τα περισσότερα πανεπιστήμια των βαλκανικών χωρών, η Literatus είναι σήμερα σε θέση να καλύψει και τους πιο δύσκολους γλωσσικούς συνδυασμούς που αφορούν βαλκανικές γλώσσες και γνωστικά αντικείμενα.

Το μεταφραστικό γραφείο Literatus συμμετείχε σε σημαντικές συνδιοργανώσεις από κοινού με άλλα βαλκανικά πανεπιστήμια, σε πανεπιστημιακές εκδόσεις, επιστημονικές ημερίδες γλωσσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων_2006Η πολυετή πείρα μας σε τέτοιες οργανώσεις και οι επιστημονικές εκδόσεις με κορυφαίους επιστημονικούς παράγοντες των Βαλκανίων, έκαναν την υπηρεσία μας ευρύτερα γνωστή.

Η Literatus είναι σήμερα προικισμένη με πλούσια βάση δεδομένων που αφορά στην οικονομία, στο νομικό πλαίσιο, στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα αναπτυσσόμενα Βαλκάνια.

Μετάφραση από τα ελληνικά προς τα αλβανικά και από τα αλβανικά προς τα ελληνικά
Ιδίως στις μεταφράσεις από τα ελληνικά προς τα αλβανικά και, αντίστροφα, από τα αλβανικά προς τα ελληνικά, η Literatus  σας προσφέρεις πολύ γρήγορες και ποιοτικές μεταφραστικές υπηρεσίες. Οι μεταφραστές μας από τα ελληνικά προς τα αλβανικά και από τα αλβανικά προς τα ελληνικά είναι έμπειροι, ειδικοί και η γλώσσα εργασίας τους είναι η μητρική. Η Literatus  επίσης σας προσφέρει και διερμηνείες από τα ελληνικά προς τα αλβανικά και, αντίστροφα, από τα αλβανικά προς τα ελληνικά με τα ίδια ποιοτικά αποτελέσματα. Οι διερμηνείς μας από τα ελληνικά προς τα αλβανικά και από τα αλβανικά προς τα ελληνικά είναι εξίσου έμπειροι και η γλώσσα εργασίας τους είναι επίσης η μητρική. Η μεταφραστική μας ομάδα από τα ελληνικά προς τα αλβανικά και, αντίστροφα, από τα αλβανικά προς τα ελληνικά, διατηρεί στενές επαγγελματικές σχέσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλβανικής γλώσσας στην Αλβανία και παρακολουθεί στενά τις γλωσσικές εξελίξεις στη γλώσσα αυτή.  Με συναδέλφους του Πανεπιστημίου της Σόφιας_1998

 

Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2016 - Μετάφραση Διερμηνεία